Algemeen

Bijzondere statuut

Wat is een bijzonder statuut en hoe kan ik dit aanvragen?

Een bijzonder statuut laat je toe om bepaalde faciliteiten voor verplichte practica en/of examens te vragen, zoals bijvoorbeeld extra tijd op je examen, het verleggen van de examendatum... Dit statuut kan je aanvragen indien je bijvoorbeeld een functiebeperking hebt, een topsport uitoefent, student ondernemer bent of als je een mandaat opneemt. Een exacte lijst van de motivaties tot aanvraag van het statuut en welke faciliteiten dit je geeft vind je hier.

De aanvraag van je statuut dient in Oasis te gebeuren.

En voor werkstudenten?

Werkstudenten vallen niet onder het bijzonder statuut, maar hebben een werkstudentenstatuut.


Meer algemene info

Indien deze FAQ ontoereikend mocht blijken

Een overzicht van alle studentgerelateerde onderwerpen vind je ook op de website van de faculteit, zowel voor criminologie als rechten studenten. Daarnaast vind je ook een globaal overzicht op de website van de UGent onder het Studentenportaal of onder het A-Z voor studenten. Mocht je nog verdere vragen hebben kan je ons altijd bereiken via frederik.rogiers@ugent.be.

Vanaf wanneer en hoe kan ik me herinschrijven?

Herinschrijven kan je via de functie "herinschrijven" op Oasis en kan vanaf het moment dat je volledig geslaagd (of gedelibereerd) bent na de eerste zit, of na de proclamatie van de punten in de tweede zittijd voor studenten met tweede zit. Meer info vind je op de website.Onderwijs

Curriculum

Wat is een vrijstelling en hoe vraag ik deze aan?

Een vrijstelling voor een vak kan je aanvragen indien je in een andere opleiding reeds credits hebt behaald voor een vak/vakken die (grotendeels) dezelfde eindcompetenties/inhoud bevatten. Je kan een aanvraag indienen via de volgende procedure. Na indienen zal je aanvraag worden behandeld door de curriculumcommissie van de faculteit die deze al dan niet zal goedkeuren.Campus

Overige

Ik heb les op een campus van een andere faculteit, help...

Geen nood, ook van meer exotischere campussen van de UGent bestaan er plattegronden. Voor bezienswaardigheden raden we je aan om de locals aan te spreken.Facultaire Raden en Commissies

Wat is de Faculteitsraad?

De Faculteitsraad is het hoogste bestuursorgaan van de Faculteit en staat in voor de organisatie en coördinatie van zowel het onderwijs als het onderzoek aan de faculteit. Vele beslissingen die in andere raden en commissies genomen worden dienen achteraf in de Faculteitsraad formeel bevestigd te worden.

In de faculteitsraad zetelen tevens meerdere studenten, deze "facultaire studentenvertegenwoordigers" worden om de twee jaar verkozen en coördineren samen met StuReC het werk van de overige studentenvertegenwoordigers (kortweg vaak StuVers genoemd).

Tot september 2020 bekleden Yonathan Tison en Frederik Rogiers het mandaat als facultair StuVer.

Wat is de opleidingscommissie?

De opleidingscommissie is de eindverantwoordelijke commissie van een bepaalde opleiding en aldus het kloppende hart van de opleiding. Waar de faculteitsraad instaat voor de dagelijkse leiding van de faculteit bepaalt de opleidingscommissie dus hoe de opleiding er gaat uitzien. Hier worden zowel dagdagelijkse problemen aangepakt als grote lijnen en visies uiteengezet.

In de opleidingscommissie zetelen, gezien het belang van de besproken onderwerpen voor studenten, steeds een groot aantal studenten. In de opleidingscommissie rechten zetelen 9 studenten, in de opleidingscommissie criminologie 7 studenten. Zodra deze studenten benoemd zijn, kan je hun namen hier vinden.

Wat is de Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs?

De Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs of kortweg CKO, brengt advies uit over allerhande voorstellen aangaande de kwaliteit van het onderwijs. Dit kan gaan van het bekijken van programmahervormingen, de aanstelling van lesgevers, en dergelijke die door de opleidingscommissies en de vakgroepraden worden voorbereid en voorgelegd. Hierbij streeft de CKO naar een zekere harmonisering over de opleidingen heen, dit weliswaar met respect voor de autonomie van de opleidingscommissies. Zo kan het gemeenschappelijk organiseren van onderdelen van verschillende opleidingen leiden tot een grotere efficiëntie. De CKO organiseert tevens de onderwijsevaluaties door studenten, verwerkt de resultaten en organiseert de terugkoppeling ervan naar lesgevers, vakgroepen en opleidingscommissies.

In de CKO zitten minimum 2 studenten, gezien de aard van de CKO zijn dit een studenten criminologie en een student rechten.

Wat is de Curriculumcommissie?

De Curriculumcommissie behandelt allerhande zaken in verband met het curriculum van de studenten, hetzij het aanvragen van studieduurverkorting, vrijstelling van bepaalde examens, aanvragen van bepaalde toelatingen, aanvragen en goedkeuringen van GIT trajecten, voorstelling van keuzevakken, etc. De beslissingen hier genomen worden later bekrachtigd door de Faculteitsraad.

Aan de faculteit recht en criminologie bestaat er zowel een Curriculumcommissie voor de opleiding rechten als voor de opleiding criminologie. In beide curriculumcommissies zetelt telkens 1 student van de desbetreffende opleiding.

Wat is de Stagecommissie?

De stagecommissie handelt over de organisatie van stages en de kwaliteitscontrole hierop.

Zowel de opleidingen rechten en criminologie richten elk een stagecommissie op, waarin telkens minimum 1 student zetelt.

Wat is de Interne Beroepscommissie?

Deze Commissie behandelt de aanvragen ingesteld door studenten omtrent ongunstige beslissingen over een aanvraag tot de samenstelling van een curriculum.

De commissie komt slechts samen indien dergelijke problemen zich stellen, en bevat ook 1 studentenvertegenwoordiger. Gezien de aard van deze commissie, kan deze student niet dezelfde zijn als deze die zetelt in de Curriculumcommissie. Zowel de opleiding rechten als de opleiding criminologie stellen elk een interne Beroepscommissie in.

Wat is de Facultaire Commissie Diversiteit en Gender?

De commissie diversiteit en gender waakt over het naleven van de waarden die door de UGent gesteld worden in dit kader. Men streeft naar een diverse instroom van studenten en een evenwichtig samengesteld personeelskorps. Specifiek wordt ook ingezet op de gelijkheid van genders en de evenwichtige aanwezigheid van deze.

In deze commissie zetelen 3 studenten rechten of criminologie.

Wat is de Facultaire Duurzaamheidscommissie?

Deze commissie handelt over alle milieu gerelateerde zaken, en zaken die een weerslag kunnen hebben op het milieu zoals de opvolging van bepaalde projecten, evenals de voetafdruk van de faculteit.

In deze commissie zetelt 1 studenten rechten of criminologie.

Wat is de Commissie Internationalisering?

Deze commissie houdt zich bezig met de Erasmus en andere internationale akkoorden, die studenten toelaten naar het buitenland te gaan, evenals internationale samenwerking op andere vlakken.

In deze commissie zetelt 1 student rechten of criminologie.

Wat is de Financiële commissie?

De Financiële Commissie verstrekt advies aan de faculteitsraad over alle aangelegenheden waaraan financiële implicaties verbonden zijn, meer bepaald de verdeling van de facultaire werkingsmiddelen.

In deze commissie zetelt 1 student rechten of criminologie.

Wat is de Commissie Nevenactiviteiten?

De Commissie nevenactiviteiten onderzoekt de individuele aanvragen van leden voor het uitoefenen van nevenactiviteiten naast de standaard onderzoeks- en lesgeeftaken en formuleert er een advies over aan de faculteitsraad.

In deze commissie zetelt 1 student rechten of criminologie.

Wat is de bibliotheekraad?

De Bibliotheekraad houdt zich bezig met de werking van de bibliotheek, de beschikbare boeken, databases, voldoende zitplaatsen, openingsuren, etc.

In deze commissie zetelt 1 student rechten of criminologie.


Studentenverenigingen


Universitaire raden en organisatiesInformatica

Algemeen

Wat is Ufora?

Ufora is de digitale leeromgeving van de UGent. Dit wil zeggen dat slides, oplossingen van oefeningenlessen, aankondigingen van de lesgever hierop zullen verschijnen. Omdat Ufora nieuw is vanaf academiejaar 2019-2020, kan het zijn dat er nog bepaalde kinderziektes zijn. Je kan ons mee helpen deze aan te kaarten en Ufora te verbeteren door een mail te sturen naar frederik.rogiers@ugent.be

Wat is Oasis?

Oasis is een ander digitaal platform van de UGent. Op dit platform kan je je curriculum bewerken, attesten voor je campuskaart afdrukken, herinschrijven... Via Oasis kan je ook makkelijk je lesrooster bekijken (eigenlijk wordt je doorverwezen naar Centauro, maar ssshhht).

Wat is Centauro?

Centauro is dus eigenlijk de applicatie waarin je je lesrooster kan zien.

Wat is de UGent webmail en hoe stel ik een correcte e-mail op naar mijn lesgever?

De UGent webmail is de mailbox waarmee de UGent met jou communiceert en waaruit je als student naar je lesgevers moet communiceren. Tips om een correcte e-mail op te stellen vind je via de e-mailetiquette. Deze e-mailetiquette bestaat ook in het Engels.

Wat is Athena?

Athena kan je zien als een soort Remote Desktop. Concreet wil je zeggen dat je van thuis uit toegang hebt tot jouw persoonlijke UGentserver. Dit houdt in dat je zo toegang hebt tot bepaalde programma's waarvoor de UGent een licensie heeft, denk aan juridische databanken of andere programma's. Voor Athena moet je wel Citrix Receiver installeren, meer info hierover vind je op de helpdesk van de UGent.

Hoe log ik in op Eduroam?

Inloggen op eduroam doe je met je CAS inlognaam gevolg door @ugent.be (of je e-mailadres) gevolgd door je UGent wachtwoord. Dit netwerk geeft je tevens toegang tot Eduroam op andere universiteiten, dus ook in het buitenland. Meer info over eduroam vind je hier.

Meer info nodig?

Heb je een specifieker probleem of heb je extra info nodig? Kijk dan eens op de UGent heldesk of stuur een mail naar helpdesk@ugent.be.Sociaal

Verblijf in Gent

Hoe vraag ik een kamer aan in een home van de UGent?

Je kan een kamer aanvragen door de procedure via de volgende website te volgen.


Mentaal Welbevinden

Wie zijn de studentenpsychologen en hoe maak ik een afspraak?

Naast studentenartsen heeft de UGent ook een team van studentenpsychologen. Deze bieden voornamelijk ondersteuning voor (problemen met) studiemethodes, zoals bijvoorbeeld faalangst, uitstelgedrag ... Deze trainingen worden zowel in groep via trainingssessies als via individuele gesprekken georganiseerd. Voor persoonlijke gesprekken zal er voornamelijk worden doorverwezen naar specifieke begeleiding. Ze hebben dus voornamelijk een doorverwijsfunctie voor specifieke problemen! Voor individuele afspraken dien je telefonisch een afspraak te maken (via de afdeling studiedvies).

Bij wie kan ik terecht als ik slachtoffer of getuige ben van grensoverschrijdend gedrag?

Mocht je grensoverschrijdend gedrag hebben ervaren, kan je terecht bij het Vertrouwenspunt Grensoverschrijdend Gedrag. Voor meer info wijzen we door naar de website.Internationalisering

Naar het buitenland

Kan ik studeren in het buitenland en naar welke bestemmingen kan ik gaan?

Aan de faculteit Recht en Criminologie verzorgt het IRO (International Relations Office) de buitenlandse samenwerking en studies, onder toezicht van de Commissie Internationalisering. Een overzicht van de mogelijkheden van een Erasmus of andere internationale ervaring, inclusief de mogelijke bestemmingen, kan je hier vinden.