Organen van de faculteit

Hier kunnen jullie navigeren tussen de commissies en raden die onze faculteit rijk is.

 • Financiële Commissie: De Financiële Commissie verstrekt advies aan de faculteitsraad over alle aangelegenheden waaraan financiële implicaties verbonden zijn, meer bepaald de verdeling van de facultaire werkingsmiddelen.
 • Facultaire Duurzaamheidscommissie: Handelt over alle milieu gerelateerde zaken, en zaken die een weerslag kunnen hebben op het milieu zoals de opvolging van bepaalde projecten, evenals de voetafdruk van de faculteit.
 • Commissie Nevenactiviteiten: De Commissie nevenactiviteiten onderzoekt de individuele aanvragen van leden voor het uitoefenen van nevenactiviteiten naast de standaard onderzoeks-en lesgeeftaken en formuleert er een advies over aan de faculteitsraad.
 • Facultaire Commissie Wetenschappelijk Onderzoek: Deze commissie bereidt adviezen voor betreffende alle vragen en problemen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek waarmee de faculteit geconfronteerd wordt. Ook de wetenschappelijke resultaten worden bekeken evenals mogelijke manieren om deze naar buiten te brengen.
 • Facultaire Commissie diversiteit en gender: De commissie diversiteit en gender waakt over het naleven van de waarden die door de UGent gesteld worden in dit kader. Men streeft naar een diverse instroom van studenten en een evenwichtig samengesteld personeelskorps. Specifiek wordt ook ingezet op de gelijkheid van genders en de evenwichtige aanwezigheid van deze.
 • Stagecommissie Rechten: De stagecommissie handelt over de organisatie van stages en de kwaliteitscontrole hierop.
 • Opleidingscommissie rechten: De opleidingscommissie is de eindverantwoordelijke commissie van een bepaalde opleiding en aldus het kloppende hart van de opleiding.
 • Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs: De CKO brengt advies uit over allerhande voorstellen aangaande de kwaliteit van het onderwijs. Dit kan gaan van het bekijken van programmahervormingen, de aanstelling van lesgevers, en dergelijke die door de opleidingscommissies en de vakgroepraden worden voorbereid en voorgelegd. Hierbij streeft de CKO naar een zekere harmonisering over de opleidingen heen, dit weliswaar met respect voor de autonomie van de opleidingscommissies. Zo kan het gemeenschappelijk organiseren van onderdelen van verschillende opleidingen leiden tot een grotere efficiëntie. De CKO organiseert tevens de onderwijsevaluaties door studenten, verwerkt de resultaten en organiseert de terugkoppeling ervan naar lesgevers, vakgroepen en opleidingscommissies.
 • Interne Beroepscommissie Criminologische Wetenschappen: Deze Commissie behandelt de aanvragen ingesteld door studenten omtrent ongunstige beslissingen over een aanvraag tot de samenstelling van een curriculum.
 • Curriculumcommissie Criminologische Wetenschappen: De Curriculumcommissie behandelt allerhande zaken in verband met het curriculum van de studenten, hetzij het aanvragen van studieduurverkorting, vrijstelling van bepaalde examens, aanvragen van bepaalde toelatingen, aanvragen en goedkeuringen van GIT trajecten, voorstelling van keuzevakken, etc. De beslissingen hier genomen worden bekrachtigd door de Faculteitsraad
 • Commissie Internationalisering: Houdt zich bezig met de Erasmus en andere internationale akkoorden, die studenten toelaten naar het buitenland te gaan, evenals internationale samenwerking op andere vlakken.
 • Bibliotheekraad: Houdt zich bezig met de werking van de bibliotheek, de beschikbare boeken, databases, voldoende zitplaatsen, openingsuren, etc.