De Studentenraad wenst jou een zonnige zomer! ❤️

Wie zijn die StuVers nu eigenlijk?

StuReC is de Studentenraad Recht en Criminologie. Wij vormen het overkoepelend orgaan voor studentenvertegenwoordiging aan de Faculteit Recht en Criminologie. Dit wil zeggen dat wij een aanspreekpunt en belangenvertegenwoordiger zijn, voor en door studenten.

Algemene Vergadering (AV)

Alle studenten aan de Faculteit Recht en Criminologie, zijn lid van de Algemene Vergadering (AV) en hebben er stemrecht. De AV stelt adviezen en standpunten op over alles wat de studenten aanbelangt.

Dagelijks Bestuur (DB)

Het Dagelijks Bestuur (DB) staat in voor de goede dagelijkse werking van StuReC: contact met alle stuvers en met de faculteit, stuvers ondersteunen waar nodig, organisatie van de AV's, ...

Image
Niels Vandevelde
Voorzitter
Bachelor of Laws in de rechten
Image
Darius Van de Velde
Vicevoorzitter Rechten
Bachelor of Laws in de rechten
Image
Sarah Serin
Vicevoorzitter Criminologische Wetenschappen
Bachelor of Science in de criminologische wetenschappen
Image
Laurence Dehaen
Financieel verantwoordelijke
Bachelor of Laws in de rechten
Image
Darius Van de Velde
Communicatieverantwoordelijke
Bachelor of Laws in de rechten
Image
Lars De Neve
Communicatieverantwoordelijke
Bachelor of Science in de criminologische wetenschappen
Image
Ekaterine Mikuchadze
Communicatieverantwoordelijke
Master of Laws in de rechten
Image
Laurence Dehaen
Secretaris
Bachelor of Laws in de rechten
Image
Ekaterine Mikuchadze
Eventverantwoordelijke
Master of Laws in de rechten

Faculteitsraad (FR)

De Faculteitsraad, voorgezeten door de decaan, bestuurt de Faculteit Recht en Criminologie en is dan ook het eindbeslissingsorgaan. Nadat in de andere commissies adviezen geschreven worden, plannen uitgewerkt worden, en dergelijke meer, neemt de Faculteitsraad de eindbeslissing. Dit gaat onder meer over het algemene beleid van de faculteit, de aanstelling van lesgevers, het aanpassen van opleidingsprogramma's, etc. De StuVers in de Faculteitsraad zijn rechtstreeks verkozen (uitzonderlijk gecoöpteerd) en oefenen in principe een tweejarig mandaat uit.

Image
Finn van Houtte
Studentenvertegenwoordiger in de Faculteitsraad
Bachelor of Laws in de rechten
Image
Delfien Bernaerdt
Gecoöpteerd studentenvertegenwoordiger in de Faculteitsraad
Bachelor of Laws in de rechten
Image
Lars De Neve
Gecoöpteerd studentenvertegenwoordiger in de Faculteitsraad
Bachelor of Science in de criminologische wetenschappen

Opleidingscommissies (OC's)

Elke opleiding aan de Universiteit heeft een Opleidingscommissie (OC). Daar worden adviezen gevormd m.b.t. het algemeen beleid en m.b.t. de organisatie, inhoud en structuur van de opleiding in kwestie. De OC is het kloppend hart van de opleiding. Concreet betekent dit het bespreken van het opleidingsaanbod, vaardighedenonderwijs, de examenvormen, onderwijsevaluaties, het aanduiden van lesgevers, ...

Zo is er: de Opleidingscommissie Rechten (OC-R), de Opleidingscommissie Criminologische Wetenschappen (OC-CRIM), de Opleidingscommissie Notariaat (OC-NOT), de Opleidingscommissie LLM (OC-LLM), de Opleidingscommissie Maritieme Wetenschappen (OC-MarSc), de Opleidingscommissie International Master of Science in Advanced Research in Criminology (OC-IMARC) en de Opleidingscommissie Erasmus Mundus Law and Economics (OC-EMLE).

Image
Tia-Carrera Durieux
Studentenvertegenwoordiger in de OC-R
Master of Laws in de rechten
Image
Charlotte Michaux
Studentenvertegenwoordiger in de OC-R
Master of Laws in de rechten
Image
Mara Theuwis
Studentenvertegenwoordiger in de OC-R
Bachelor of Laws in de rechten
Image
Delfien Bernaerdt
Studentenvertegenwoordiger in de OC-R
Bachelor of Laws in de rechten
Image
Robbe Lievrouw
Studentenvertegenwoordiger in de OC-R
Bachelor of Laws in de rechten
Image
Niels Vandevelde
Studentenvertegenwoordiger in de OC-R
Bachelor of Laws in de rechten
Image
Darius Van de Velde
Studentenvertegenwoordiger in de OC-R
Bachelor of Laws in de rechten
Image
Finn van Houtte
Studentenvertegenwoordiger in de OC-R
Bachelor of Laws in de rechten
Image
Elise Namèche
Studentenvertegenwoordiger in de OC-CRIM
Master of Science in de criminologische wetenschappen
Logane Brock
Studentenvertegenwoordiger in de OC-CRIM
Bachelor of Science in de criminologische wetenschappen
Image
Sarah Serin
Studentenvertegenwoordiger in de OC-CRIM
Bachelor of Science in de criminologische wetenschappen
Image
Lars De Neve
Studentenvertegenwoordiger in de OC-CRIM
Bachelor of Science in de criminologische wetenschappen

Stagecommissies

De Stagecommissie houdt zich bezig met de organisatie van de stages en de kwaliteitscontrole hierop.

Image
Charlotte Michaux
Studentenvertegenwoordiger in de Stagecommissie Rechten
Master of Laws in de rechten

Interne Beroepscommissies

De Interne Beroepscommissie behandelt de beroepen van studenten tegen bepaalde beslissingen van de Curriculumcommissie inzake curricula.

Image
Andreas Schelfhout
Studentenvertegenwoordiger in de Interne Beroepscommissie Rechten
Master of Laws in de rechten
Image
Elise Namèche
Studentenvertegenwoordiger in de Interne Beroepscommissie Criminologie
Master of Science in de criminologische wetenschappen

Curriculumcommissies (CurCom's)

De Curriculumcommissie behandelt allerhande zaken in verband met het curriculum van de studenten: het aanvragen van studieduurverkorting, vrijstelling van bepaalde examens, aanvragen van bepaalde toelatingen, aanvragen en goedkeuringen van GIT-trajecten, voorstelling van keuzevakken, etc. De beslissingen hier genomen worden bekrachtigd door de Faculteitsraad.

Aan onze faculteit is er: de Curriculumcommissie Rechten (CurCom-R), de Curriculumcommissie Criminologische Wetenschappen (CurCom-Crim) en de Curriculumcommissie LLM (CurCom-LLM).

Image
Matthias De Waele
Studentenvertegenwoordiger in de CurCom-R
Bachelor of Laws in de rechten
Image
Sarah Serin
Studentenvertegenwoordiger in de CurCom-Crim
Bachelor of Science in de criminologische wetenschappen

Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs (CKO)

De CKO waakt over de kwaliteit van de opleidingsprogramma’s, de gehanteerde onderwijsvormen, de begeleiding van de opleidingen, maar ook van de infrastructuur. Vooral het onderwijsgedeelte aan de Faculteit wordt hier dus besproken, waardoor de inspraak van studenten er heel erg belangrijk is.

Image
Darius Van de Velde
Studentenvertegenwoordiger in de CKO
Bachelor of Laws in de rechten
Image
Sarah Serin
Studentenvertegenwoordiger in de CKO
Bachelor of Science in de criminologische wetenschappen

Facultaire Commissie Internationalisering (FCI)

In de Facultaire Commissie Internationalisering wordt er gerapporteerd en geadviseerd over het internationaliseringsbeleid. De buitenlandse uitwisselingen (inkomende en uitgaande studentenmobiliteit) worden nauwkeurig opgevolgd om de kwaliteit ervan te waarborgen.

Facultaire Duurzaamheidscommissie

De Facultaire Duurzaamheidscommissie bepaalt (binnen de krijtlijnen van universiteitsbrede organen) het duurzaamheidsbeleid van de faculteit in ruime zin.

Image
Jeffrey Goethals
Studentenvertegenwoordiger in de Duurzaamheidscommissie
Master of Laws in de rechten
Image
Maja Dehamers
Studentenvertegenwoordiger in de Duurzaamheidscommissie
Master of Laws in de rechten

Facultaire Diversiteitscommissie

De Diversiteitscommissie heeft als opdracht het diversiteitsbeleid vorm te geven op facultair niveau. Deze facultaire commissie koppelt terug naar de centrale werkgroep Diversiteit & inclusie en rapporteert aan de Faculteitsraad.

Image
Elise Namèche
Studentenvertegenwoordiger in de Diversiteitscommissie
Master of Science in de criminologische wetenschappen
Image
Andreas Schelfhout
Studentenvertegenwoordiger in de Diversiteitscommissie
Master of Laws in de rechten
Image
Laurien Beelaert
Studentenvertegenwoordiger in de Diversiteitscommissie
Master of Laws in de rechten
Image
David Arens
Studentenvertegenwoordiger in de Diversiteitscommissie
Bachelor of Laws in de rechten

Bibliotheekraad

De Bibliotheekraad houdt zich bezig met de werking van de bibliotheek, de beschikbare boeken, databases, voldoende zitplaatsen, openingsuren, etc.

Logane Brock
Studentenvertegenwoordiger in de Bibliotheekraad
Bachelor of Science in de criminologische wetenschappen

Commissie Wetenschappelijk Onderzoek

De Commissie Wetenschappelijk Onderzoek bereidt adviezen voor betreffende alle vragen en problemen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek waarmee de Faculteit geconfronteerd wordt. Ook de wetenschappelijke resultaten worden bekeken evenals mogelijke manieren om deze naar buiten te brengen.

Beoordelingscommissie ZAP

De Beoordelingscommissie ZAP (= Zelfstandig Academisch Personeel) stelt vacatures open, organiseert selectieprocedures en draagt professoren voor voor vacante posities aan de Faculteitsraad op gemotiveerde wijze. Wanneer proeflessen worden georganiseerd, spreekt de student in de Beoordelingscommissie ZAP de andere studentenvertegenwoordigers aan om deel te nemen aan de proefles voor een vacante positie.

Image
Andreas Schelfhout
Studentenvertegenwoordiger in de Beoordelingscommissie ZAP
Master of Laws in de rechten

Financiële Commissie

De Financiële Commissie verstrekt advies aan de Faculteitsraad over alle aangelegenheden waaraan financiële implicaties verbonden zijn, meer bepaald de verdeling van de facultaire werkingsmiddelen.

Image
Laurence Dehaen
Studentenvertegenwoordiger in de Financiële Commissie
Bachelor of Laws in de rechten

Vakgroepraad Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht (RE-23)

De Vakgroepraad Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht (RE-23) houdt zich o.m. bezig met (i) het formuleren van beleidsadviezen (naar o.m. de Faculteitsraad), (ii) de verdeling van werkingsmiddelen, en (iii) de aanstelling en benoeming van personeel.

Verbindingspersonen

In samenspraak met het Dagelijks Bestuur duiden het VRG en Lombrosiana voor elk van hen een verbindingspersoon aan om de onderlinge banden te onderhouden. Het Dagelijks Bestuur kan, indien zij dat wenst, eveneens verbindingspersonen aanduiden voor en samen met andere studentenverenigingen en -organisaties die gelinkt kunnen worden aan de Faculteit Recht en Criminologie.

Medewerkers

Het Dagelijks Bestuur van StuReC wordt eventueel ondersteund door een of meerdere medewerkers. Een medewerker ondersteunt StuReC op inhoudelijk of logistiek vlak (bv. i.v.m. onderwijs, mentaal welzijn, diversiteit, duurzaamheid, enquêtes, statistiek, digitalisering, administratie, communicatie, verkiezingen, onderwijskwaliteitszorg, internationalisering, studiekosten, Vlaams beleid, werkstudenten, event, gegevensbescherming, financiën, reglementen, …). Elke student aan de Faculteit kan zich kandidaat stellen om medewerker te worden.